ZXD2400改装套件资料总目录 - LGM3361立硅码电子DIY
首页 / ZXD2400 /


点击下方图片浏览对应的套件资料ZXD2400改装套件(第四代) - 基于DSP技术的数字可调电源方案
发布于:2022-09-12    点此进入教程
ZXD2400改装套件(第三代) - 支持60V 50A与120V 25A两种改装方案
发布于:2017-02-04    点此进入最新教程        点此进入旧版教程
ZXD2400改装套件(第二代) - 支持60V 50A改装方案(已淘汰、停产)
发布于:2016-04-02    点此进入教程